Máte otázku?
Hľadáčik
...

Odporúčania z Mojasvadba.sk, pre profesionála PSGRAFIKA

 

TOPlist

Linky

Schankweiler František - Šenky - DJ

www.senky.sk

Návštevy:
Dnes: 373Celkom: 277216

Obchodné podmienky

 • Objednávky

Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje jej záväznosť a zároveň súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Objednávky na svadobné doplnky prijímame výlučne prostredníctvom internetového obchodu.

O prijatí objednávky ako aj o jej vybavení Vás budeme informovať prostredníctvom vášho emailu, alebo telefonicky najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia Vašej objednávky.

Každá objednávka musí obsahovať celé meno objednávateľa fakturačnú a poštovú adresu, telefonický kontakt, e-mail, obj. číslo tovaru (názov tovaru), počet kusov alebo počet balení, farbu, poprípade veľkosť, spôsob platby a doručenia.

 • Platobné podmienky

Platbu je možné realizovať na dobierku, prevodom na účet alebo v hotovosti (osobný obder).

Dobierka - platíte pri doručení balíka. Prevodom na učet - bude Vám zaslaná faktúra a po jej uhradení Vám zašleme tovar. V hotovosti - za tovar platíte priamo u nás. Platba len v hotovosti (nie je možné použiť platobnú kartu).

 • Spôsob doručenia

Balíky sú zasielané Slovenskou poštou na dobierku alebo ako balík po uhradení faktúry, poštovné a balné je vypočítané podľa cenníka Slovenskej pošty. Doručenie poštou trvá 2-3 prac. dni v rámci Slovenska. 

Objednávky sú vybavované len v rámci Slovenskej republiky a Českej republiky. 

 • Ceny

Vyhradzujeme si právo na zmenu ceny na našich internetových stránkach, to znamená, že ceny môžu byť zmenené, ale iba v prípade, že sa menila ich nákupná cena. Ceny sú uvedené s DPH (nie sme platcami DPH), ceny nezahŕňajú poštovné a balné.

 • Veľkoobchodné podmienky 

Po predložení živnostenského oprávnenia ponúkame zľavy na tovar a služby. Zľavy sú určené pre maloobchodné predajne, na ďalší predaj, svadobné salóny, agentúry a pod. Minimálny jednorazový odber je 50 EUR (bez poštovného). Podmienkou je pravidelná spolupráca nie občasný nákup.

 • Reklamačné a storno podmienky

Reklamácie sú vybavované podľa platného obchodného zákonníka. Storno objednávky je možné zaslať e-mailom na našu adresu najneskôr do 1 hodiny od podania objednávky.

 • Neprevzatie dobierky

1. Odoslaním objednávky v internetovom obchode www.psgrafika.sk kupujúci uzatvára kúpnopredajnú zmluvu podľa Občianskeho zákonníka. Pokiaľ túto nezruší v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a Obchodnými podmienkami internetového obchodu www.psgrafika.sk, je táto zmluva záväzná pre obidve zúčastnené strany.

2. Kupujúci je povinný podľa §370, §371, §447a §365 Obchodného zákonníka ako aj podľa § 614, Občianskeho zákonníka, doručený tovar, ktorý si záväzne objednal, prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.

3. Neprevzatím právoplatne objednaného tovaru sa dopúšťa protizákonného konania. Týmto konaním kupujúci spôsobí škodu e-shopu www.psgrafika.sk.

4. Škoda, ktorá takýmto konaním vzniká,  je vyčíslená  v súlade s našimi Obchodnými podmienkami a platnou legislatívou Slovenskej republiky. Túto škodu sa kupujúci, v prípade neprevzatia dodaného tovaru, zaväzuje uhradiť vo forme zmluvnej pokuty v nasledovnej výške:
- poštovné + balné: 3 až 8,50 € (cena je vypočítana podla cenníka Slovenskej pošty v závislosti od váhy)
- doplatné poštovného za vrátenú zásielku (v závislosti od váhy samotnej zásielky - poplatok podľa tarify Slovenskej pošty)

5. Zmluvnú pokutu požadujeme uhradiť do 7 dní od doručenia faktúry vo forme e-mailu. Platbu vykoná zákazník bankovým prevodom, alebo poštovou poukážkou. Pri platbe je potrebné uvádzať variabilný symbol.

6.V prípade neuhradenia vzniknutej škody bude zákazník uverejnený v zozname nepreberačov na našej stránke.

 • Vrátenie tovaru

Podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb ma právo spotrebiteľ bez uvedenia dôvodu vrátiť tovar alebo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní (*neplatí to pri osobnom prevzatí), odo dňa prevzatia tovaru. Netýka sa to tovarov a služieb vyhotovených na objednávku zákazníka. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám.
Pri uplatnení tohto práva je kupujúci povinný kontaktovať predávajúceho pred vrátením tovaru a informovať ho o využití práva na vrátenie tovaru. Následne je kupujúci povinný odoslať tovar v stanovenej lehote, na vlastné náklady predávajúcemu. Tovar zaslaný predávajúcemu na dobierku, nie je akceptovateľný. Zákazníkovi je vrátená čiastka šekom Slovenskou poštou alebo na účet v banke. Tovar nesmie byť porušený, použitý a musí byť zabalený v pôvodnom obale.

*Upozornenie:
Žiadny právny predpis nepriznáva spotrebiteľovi nárok na bezdôvodné vrátenie tovaru, zakúpeného v tzv. kamennom obchode (prevádzkarni). Ak predávajúci takúto možnosť (prípadne možnosť výmeny tovaru za iný tovar) spotrebiteľovi ponúka, činí tak nad rámec svojich povinností. Nárok na bezdôvodné vrátenie alebo výmenu tovaru nie je právne vymáhateľný.

 • Čo robiť v prípade rozbitých pohárov v doručenej zásielke.
Aj keď balík nie je navonok poškodený stačí mierny otras a vnútro sa poškodí. Prepravu zabezpečuje Slovenská pošta, preto ak nastane akékoľvek poškodenie (rozbitie) hlavne sklenených výrobkov, je nutné najneskôr nasledujúci prac. deň zájsť na poštu a spísať reklamáciu (ideálne je otvoriť balík už na pošte )a uplatňovať náhradu škody od Slovenskej pošty. Pošta ručí za doručenie balíkov a zvlášť balíkov poistených. Reklamácie na pošte sú vybavované do 30 dni.

.

 • Reklamačné a storno podmienky pre tlačoviny

Storno objednávky je možné zaslať e-mailom na našu adresu najneskôr do 1 hodiny od podania objednávky. Zákazník ručí za správnosť údajov, ktoré odsúhlasil po pozretí korektúry (on-line, emailom alebo osobne). Za platný vzor pre zhotovenie tlačovín sa považuje hore uvedené odsúhlasenie korektúry. Akékoľvek chyby vzniknuté nesprávnym prepisom údajov z pôvodného zadania objednávky, ale odsúhlasené korektúrou, idú na účet zákazníka a nie sú dôvodom na reklamáciu a nárok na náhradu škody. Oprávnene reklamovať tlačoviny sa dajú len tie, ktoré nemajú totožnosť s potvrdenou korektúrou.

 • Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. sa prevádzkovateľ zaväzuje postupovať v zmysle zákona a využívať tieto údaje len pre svoje vnútorné potreby a bude robiť všetky potrebné činnosti preto, aby tieto údaje ochránil.

 • Alternatívne riešenie sporu

V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

 • Platforma riešenia sporov online

Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

Adresa orgánu dozoru alebo dohľadu:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov

 

Facebook